Untitled Document
สังกัด :: สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 : VOCATIONAL EDUCATION INSTITUTE [ 4th NORTH REGION ]
ความเคลื่อนไหววิทยาลัย / แผนกวิชาฯ
ผู้อำนวยการวิทยาลัย

นายมานิตย์ มณีโชติ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
สำหรับนักเรียน นักศึกษา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร